**บริการเปิดให้บริการ ตรวจหาเชื้อ Covid19 Drive Thru Test ทุกวิธี 8.00-15.00 น. ส่วนบริการตรวจ IC OPD และบริการตรวจ Fit to Fly เปิดให้บริการ 8.00-19.00น.


กรุณากรอกข้อมูลเพื่อยืนยัน เข้ารับบริการ ตรวจเชื้อโคโรนาไวรัส(COVID - 19)

***ขอความกรุณา หากผู้ตรวจมีอาการป่วย มีไข้มากกว่า หรือเท่ากับ 37.5°c ร่วมกับมีอาการไอ เจ็บคอ หายใจติดขัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแยกไปจุดคัดกรอง ARI(เพื่อพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ)

***โรงพยาบาลรามคำแหงเป็นห้องปฏิบัติการทางเลือกในการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อมูลการตรวจหาเชื้อแก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการเฝ้าระวังตนเอง ซึ่งผู้รับบริการยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจครั้งนี้ทั้งหมดด้วยตนเอง


*จำเป็น
ลงทะเบียน (Register)